top of page

NOVENĂ CĂTRE MILOSTIVIREA DIVINĂ

img045.jpg

 Ziua întâi

 Astăzi, adu-Mi întreaga omenire, și în special pe toți păcătoșii, și cufund-o în oceanul milostivirii Mele. Mă vei mângâia astfel în amara întristare în care mă adâncește pierderea sufletelor.

  Preamilostive Isuse, a Cărui trăsătură este să ai milă de noi și să ne iertați, nu privi la păcatele noastre, ci la încrederea pe care o avem în nesfârșita Ta bunătate, primește-ne în lăcașul Inimii Tale milostive și nu ne lăsa să plecăm de acolo în veci. Te implorăm pentru iubirea care te unește cu Tatăl și cu Duhul Sfânt.

  O, atotputernicie a milostivirii lui Dumnezeu,

Mântuire pentru omul păcătos,

Tu ești milostivire și ocean de milostivire,

Tu vii în ajutorul celui care Ți se roagă cu umilință.

  Părinte veșnic, aruncă o privire milostivă asupra întregii omeniri închise în Inima milostivă a lui Isus și în special asupra sărmanilor păcătoși și pentru pătimirea Sa dureroasă, arată-ne

milostivirea Ta, ca să preamărim atotputernicia milostivirii Tale în vecii vecilor. Amin.

Ziua a II-a

  Astăzi, adu-Mi sufletele preoțești și călugărești, și cufundă-le în nespusa Mea milostivire. Ele Mi-au dat puterea să îndur amara Mea pătimire, prin ele, ca prin niște canale, milostivirea Mea se revarsă asupra omenirii întregi.

  Preamilostive Isuse, de la care provine tot ce e bun, înmulțește harurile Tale în noi, ca să îndeplinim cu vrednicie fapte de milostivire, pentru ca aceia care ne privesc să-l preamărească pe Tatăl milostiv, care este în cer.

  Izvorul iubirii lui Dumnezeu

Rămâne în sufletele curate,

Cufundate în marea milostivirii

Strălucitoare ca stelele, limpede ca aurora.

  Părinte Veșnic, aruncă o privire milostivă asupra acestui grup de aleși din via Ta, sufletele preoțești și călugărești, și copleșește-le cu puterea binecuvântării Tale, și prin sentimentul Inimii Fiului Tău în care ele sunt închise, acordă-le puterea luminii Tale, pentru ca ele să-i poată conduce pe ceilalți pe căile mântuirii, ca să cânte împreună slava nepătrunsei Tale milostiviri, în vecii vecilor. Amin.

Ziua a III-a

  Astăzi, adu-Mi toate sufletele evlavioase și fidele și cufundă-le în oceanul milostivirii Mele, aceste suflete Mi-au adus mângâiere pe calea crucii, ele au fost picătura de mângâiere în oceanul amărăciunii.

  Preamilostive Isuse, care acorzi tuturor din abundență harurile din comoara milostivirii Tale, primește-ne în lăcașul Inimii Tale preamilostive și nu ne lăsa să ieșim de acolo în veci. Te implorăm pentru iubirea de neconceput de care arde Inima Ta pentru Tatăl ceresc.

  Nepătrunse sunt minunile milostivirii,

De nepătruns pentru cel păcătos

precum și pentru cel drept,

Asupra tuturor, Tu arunci o privire plină de milă,

Ne atragi pe toți spre iubirea Ta.

  Părinte Veșnic, aruncă o privire milostivă asupra sufletelor fidele, moștenirea Fiului Tău, și pentru dureroasa Sa pătimire, acordă binecuvântarea Ta și înconjoară-le cu ocrotirea Ta neîncetată ca să nu piardă iubirea, nici comoara sfintei credințe, ci împreună cu corul îngerilor și al sfinților să preamărească nesfârșita Ta milostivire în vecii vecilor. Amin.

Ziua a IV-a

  Astăzi, adu-Mi sufletele păgânilor și ale celor care încă nu Mă cunosc, M-am gândit și la ei în timpul amarei Mele pătimiri, iar zelul lor viitor a mângâiat inima Mea. Cufundă-le în oceanul milostivirii Mele.

  Preamilostive Isuse, care ești lumina lumii întregi, primește în lăcașul Inimii Tale preamilostive sufletele păgânilor care încă nu Te cunosc; fie ca razele harului Tău să le lumineze, pentru ca și ele să preamărească împreună cu noi minunile milostivirii Tale, și nu le lăsa să iasă din lăcașul Inimii Tale preamilostive.

  Fie ca lumina iubirii Tale

Să lumineze întunericul sufletelor,

Fă ca aceste suflete să Te cunoască

Și să preamărească împreună cu noi milostivirea Ta.

  Părinte Veșnic, aruncă o privire milostivă asupra sufletelor păgânilor și ale acelora care încă nu Te cunosc, dar care sunt închise în Inima preamilostivă a lui Isus. Atrage-le spre lumina Evangheliei. Aceste suflete nu știu cât de mare este fericirea de a te iubi; fă ca ele să preamărească generozitatea milostivirii Tale în vecii vecilor. Amin.

Ziua a V-a

  Astăzi, adu-Mi sufletele ereticilor și ale fraților despărțiți și cufundă-le în oceanul milostivirii Mele, în amara Mea pătimire, ele Mi-au sfâșiat trupul și inima, adică Biserica Mea. Când ele vor reveni la unitatea Bisericii, rănile Mi se vor cicatriza și astfel ele mă vor alina în pătimirea Mea.

 Preamilostive Isuse, care ești bunătatea însăși, Tu nu le refuzi lumina acelora care Ți-o cer, primește în lăcașul Inimii Tale preamilostive sufletele ereticilor și ale fraților despărțiți, atrage-le prin lumina Ta la unitatea bisericii și nu le lăsa să iasă din lăcașul Inimii Tale preamilostive, ci fă ca și ele să preamărească generozitatea milostivirii Tale.

  Chiar și pentru cei care au rupt în bucăți

haina unității Tale.

Curge din Inima ta un izvor de milă.

Atotputernicia milostivirii Tale, o, Dumnezeule,

Poate scoate până și aceste suflete din greșeală.

  Părinte Veșnic, aruncă o privire milostivă asupra sufletelor ereticilor și ale fraților despărțiți care au irosit bunătățile Tale și au abuzat de harurile Tale, persistând cu încăpățânare în greșelile lor. Nu privi la păcatele lor, ci la iubirea Fiului Tău și la amara Sa pătimire pe care a îndurat-o și pentru ele, pentru că și ele sunt închise în Inima preamilostivă a lui Isus. Fă ca și ele să preamărească imensa Ta milostivire în vecii vecilor. Amin.

Ziua a VI-a

  Astăzi, adu-Mi sufletele blânde și smerite, precum și pe cele ale copilașilor și cufundă-le în milostivirea Mea. Aceste suflete se aseamănă cel mai mult cu inima Mea, ele M-au întărit în amara Mea agonie; le vedem veghind ca niște îngeri pământești pe altarele Mele; asupra lor revărs torente de haruri. Numai un suflet smerit este în stare să primească harul Meu; sufletelor smerite le acord încrederea Mea.

  Preamilostive Isuse, care ai spus Tu Însăți: „Învățați de la Mine, căci sunt blând și smerit cu inima”, primește în lăcașul Inimii Tale preamilostive sufletele blânde și smerite, precum și pe cele ale copilașilor. Aceste suflete umplu de încântare cerul întreg și sunt desfătarea specială a Tatălui ceresc, ele sunt un buchet de flori în fața tronului lui Dumnezeu, unde numai Dumnezeu se delectează cu mireasma lor. Aceste suflete rămân pentru totdeauna în Inima preamilostivă a lui Isus și cântă fără încetare imnul iubirii și al  milostivirii în veac.

  Sufletul cu adevărat smerit și blând

Respiră raiul deja de pe pământ.

Iar mireasma smeritei sale inimi

Îl încântă pe Creatorul Însuși.

  Părinte Veșnic, aruncă o privire miloasă asupra sufletelor blânde și smerite și asupra sufletelor blânde și smerite și asupra sufletelor copilașilor închise în Inima preamilostivă a lui Isus. Aceste suflete se aseamănă cel mai bine cu Fiul Tău, mireasma acestor suflete urcă de pe pământ și ajunge la tronul Tău. Părinte al milostivirii și a toată bunătatea, Te implor pentru iubirea și desfătarea pe care o ai pentru aceste suflete, binecuvântează lumea întreagă, pentru ca toate sufletele să poată cânta împreună slava milostivirii Tale în veci. Amin.

Ziua a VII-a

  Astăzi, adu-Mi sufletele care Îmi cinstesc și Îmi preamăresc în mod deosebit milostivirea și cufundă-le în îndurarea Mea. Aceste suflete M-au compătimit cel mai fierbinte în suferințele pătimirii Mele și au pătruns cel mai profund în duhul Meu. Ele sunt reflectarea vie a inimii Mele îndurătoare. Aceste suflete vor străluci în mod deosebit în viața viitoare, niciunul nu va merge în focul iadului, Eu voi apăra pe fiecare dintre ele în ceasul morții.

  Preamilostive Isuse, a cărui Inimă este numai iubire, primește în lăcașul Inimii Tale preîndurătoare sufletele care cinstesc și preamăresc în mod deosebit măreția milostivirii Tale. Aceste suflete sunt puternice cu forța lui Dumnezeu Însuși; În mijlocul tuturor chinurilor și necazurilor, ele înaintează încrezătoare în milostivirea Ta, aceste suflete sunt unite cu Isus și poartă omenirea întreagă pe umerii lor. Aceste suflete nu vor fi judecate cu severitate, ci milostivirea Ta le va înconjura în momentul agoniei.

  Sufletul care celebrează bunătatea Domnului său

  Este iubit în mod cu totul aparte de El.

  Acesta este cât se poate de aproape de izvorul viu

  Și ia haruri din milostivirea lui Dumnezeu.

  Părinte Veșnic, aruncă o privire miloasă asupra sufletelor care cinstesc și preamăresc cel mai mare atribut al Tău, adică nesfârșita Ta milostivire, care sunt închise în Inima preaîndurătoare a lui Isus. Aceste suflete sunt o Evanghelie vie, mâinile lor sunt pline de fapte de milostivire, iar sufletul lor, debordând de bucurie, cântă imnul milostivirii Celui Preaînalt. Te implor, Dumnezeul meu, arată-le milostivirea Ta, potrivit nădejdii și încrederii pe care și-au pus-o în Tine, ca să se îndeplinească în ele făgăduiala lui Isus care le-a spus: „Pe sufletele care vor venera nesfârșita Mea milostivire le voi apăra Eu Însumi în timpul vieții lor și mai ales în ceasul morții, ca pe propria mea slavă.” Amin

Ziua a VIII-a

  Astăzi, adu-Mi sufletele care sunt în temnița purgatoriului și cufundă-le în abisul milostivirii Mele, ca valurile sângelui Meu să le răcorească arsurile. Toate aceste suflete îmi sunt tare dragi, ele se achită față de dreptatea Mea; este în puterea ta să le aduci alinare. Scoate din tezaurul Bisericii Mele toate indulgențele și oferă-le pentru ele. O, dacă le-ai cunoaște chinul, ai oferi neîncetata pentru ele darul duhului tău și ai plăti datoriile lor față de justiția Mea.

  Preamilostive Isuse, care ai spus Tu Însuți că vrei milostivirea, iată că aduc în lăcașul Inimii Tale preaîndurătoare sufletele din purgatoriu, sufletele care Îți sunt tare dragi, dar care totuși trebuie să dea socoteală judecății Tale, ca valurile de sânge și apă țâșnite din Inima Ta să stingă flăcările focului purgatoriului pentru ca, și acolo, să fie preamărită puterea milostivirii Tale.

  Din cumplita arșiță a focului purgatoriului,

  O tânguire se înalță spre milostivirea Ta,

  Iar ele sunt mângâiere, alinare și răcoare

  În torentul de apă amestecată cu Sângele Tău.

  Părinte Veșnic, aruncă o privire miloasă asupra sufletelor  din purgatoriu, dar care sunt închise în Inima preîndurătoare a lui Isus. Te implor prin pătimirea dureroasă a lui Isus, Fiul Tău, și prin toată amărăciunea de care a fost inundat sufletul Său preasfânt, arat-Ți milostivirea față de sufletele care sunt sub privirea Ta dreaptă; nu le privi altfel decât prin rănile lui Isus, preiubitul Tău Fiu, căci noi credem că bunătatea și mila Ta sunt nemăsurate. Amin

Ziua a IX-a

  Astăzi, adu-Mi sufletele reci, și cufundă-le în abisul milostivirii Mele. Acestea sunt sufletele care rănesc cel mai dureros inima Mea. Sufletul indiferent mi-a inspirat cea mai mare aversiune în Grădina Măslinilor. Din cauza lor am spus Eu: Tată, îndepărtează de la mine această cupă, dacă asta este voia Ta. Pentru ele ultimul colac de salvare este să recurgă la milostivirea Mea.

  Isuse preîndurător, care ești însăși mila, fă să intre în lăcașul Inimii Tale preaîndurătoare sufletele reci, pentru ca, în acest foc al purei Tale iubiri, să încălzească aceste suflete înghețate care seamănă cu niște cadavre și Te umplu de un asemenea dezgust. O, preaîndurătorule Isuse, folosește-Te de atotputernicia milostivirii Tale, atrage-le în rugul iubirii Tale și dă-le iubirea lui Dumnezeu căci Tu poți totul. 

  Focul și gheața nu pot fi amestecate,

  Căci, ori focul se va stinge, ori gheața se va topi,

  Dar milostivirea Ta, o, Dumnezeul meu,

  Poate ajuta nimicnicii încă și mai mari.

  Părinte Veșnic, aruncă o privire miloasă asupra sufletelor reci, care totuși sunt închise în Inima preaîndurătoare a lui Isus. Părinte al milostivirii, Te implor pentru amărăciunea pătimirii Fiului Tău și pentru agonia Sa de trei ore de pe cruce, îngăduie ca și ele să celebreze abisul milostivirii Tale. Amin

bottom of page