CONTRACT

de comercializare a pachetelor de servicii turistice

 Nr……………… din……………………………. 

 

   Părţile contractante

  Matei Gabriela Roxana PFA, Cluj, Str. Gheorghe Dima, Nr. 41, Bl. 4G, Sc. 3, Ap.25, cod unic de înregistrare 32422330,  F12/2233/01.11.2013, CONT IBAN RON: RO04BTRLEURCRT0290312701, CONT IBAN EUR: RO54BTRLRONCRT0290312701, Banca Transilivania, Tel: 0364/412 388, Mobil:  0752 757 094, E-mail: pelerinaje.gabriela@yahoo.com, Web:www.pelerinajegabriela.ro,  reprezentată prin Matei Gabriela Roxana în calitate de administrator, denumită în continuare turoperator,

   Turistul/reprezentantul turistului,

  Domnul/Doamna.........................................................., domiciliat/domiciliată în……………………...., telefon fix……………………..., mobil...…………………….., e-mail:……………………………………., posesor/posesoare al/a  …………..,  Seria ……….  , Nr. ……………..  eliberat/eliberată de  …………… , la data de  …………….. , au convenit la încheierea prezentului contract, în condiţiile de mai jos:

Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Turoperator a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract, şi eliberarea documentelor de plată.

   Preţul 

  Preţul contractului este de    ……………………    şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Turoperatorului şi T.V.A. Avansul este de …………..   iar plata finală se va face până la data de …………………........ /........ / ............

  Dacă plata contravalorii sumei în EURO se va face in RON, Turoperatorul va percepe turistului un coeficient de risc valutar de 2% aferent cursului BNR din ziua plăţii.

  Drepturile şi obligaţiile Turoperatorul

 În cazul în care Turoperatorul este nevoit să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării.

  Turoperatorul poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

  În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Turoperatorul constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligat:

 • să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

 • să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

 • în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

  Turoperatorul este răspunzător pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

 • când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;

 • când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Turoperatorul, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (grevă, conflicte politice şi de război, situaţii catastrofale, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene în mod unilateral stabilesc limite de răspundere sau aduc modificări cu privirea la orar sau itinerar, anulari, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, faliment etc.).

  Cazarea se va face la hotelul pentru care aţi primit confirmarea şi pentru care aţi plătit. In situaţia în care hotelierii au vândut locuri peste capacitatea de cazare a hotelului atunci, dacă excursia nu a început, Turoperator vă propune cazare alternativă. Dacă excursia a început, se va asigura cazare compensatoare (redirecţionare) la un hotel de aceeaşi categorie ca şi cel comandat iniţial. Camerele  se repartizează de către recepţia hotelului respectiv şi acest lucru nu poate fi influenţat de Turoperator.

  Turoperatorul are obligaţia să furnizeze telefonic, în scris sau prin alt mijloc de comunicare, în termen de 2 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:

 • orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract (mai puţin la avion);

 • denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia/acestuia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;

 • pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.

  Drepturile şi obligaţiile turistului

 În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Turoperatorul cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Turoperatorul reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări. Pentru modificare de nume se percepe o taxă de 25 € de persoană.

  Turistul răspunde pentru corectitudinea datelor furnizate Turoperatorului la rezervare (ex. nume prenume, data naşterii, nr. paşaport, domiciuliu etc.)

  În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament, turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 1800 a zilei de intrare şi se termină la ora 1200 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 1200 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 1200 a zilei următoare celei înscrise pe bilet.

  În cazul pachetelor de servicii turistice din străinătate, turistul are obligaţia să respecte: programul de acordare a serviciilor din ţara respectivă, regimul paşapoartelor, al vizelor, al vamii, asigurarii de sănătate, etc, precum şi prevederile legale privind condiţiile de intrare, şedere, ieşire în/din ţările incluse în excursiile la care participă. Prejudiciile materiale şi morale cauzate din necunoaşterea sau nerespectarea legilor sau regulilor vor fi suportate de turist. În cazul în care, din nerespectarea celor de mai sus, turistul nu poate să participe la călătoria turistică     turoperatorul este exonerat de răspundere şi nu poate fi obligată la restituirea sumelor de bani plătite de către turist. În cazul în care turistul, din vina sa, nu a beneficiat de serviciile turistice la calitatea contractată, nu este îndreptăţit la despăgubiri.

  În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Turoperatorul a sumelor plătite.

  Turistul este obligat să comunice Turoperatorul, în termen de 3 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la Cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru: rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau acceptarea noilor condiţii ale contractului.

  În cazul în care turistul reziliază contractul sau Turoperatorul anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul: 

 • să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară (caz în care turistul va suporta imediat costurile suplimentare), propus de Turoperator;

 • să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Turoperator, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;

 • să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

  În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Turoperatorului şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar  

turoperatorul a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării; anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitatii de cazare); anularea s-a făcut din vina turistului.

  Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Turoperatorul pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. În cazul de forţă majoră, Turoperatorul are dreptul de a reţine contravaloarea cheltuielilor aferente pachetului turistic eşuat şi de a returna turistului diferenţa rămasă din suma totală plătită.

  Dacă turistul solicită schimbarea perioadei, hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.

  Turistul are obligaţia să respecte condiţiile şi termenele de plată. În cazul nerespectării condiţiilor şi termenelor de plată Turoperatorul are dreptul la următoarele: 

 • să anuleze rezevarea şi să rezilieze contractul de călătorie - caz în care Turistul este obligat să plătească penalizarea conform condiţiilor de renunţare. În cazul unui avans deja achitat Turoperatorul are dreptul de a păstra avansul respectiv ca şi penalizare aferentă renunţării.

 • să întrerupă complet sau să furnizeze parţial serviciile comandate, până când achitarea datoriilor de către Turist este înregistrată.  

  În cazul în care până la data călătoriei nu este înregistrată plata integrală aferentă sejurului comandat, acest fapt se consideră a fi renunţare şi intră în vigoare penalizările aferente condiţiilor de renunţare din prezentul contract.

  Turistul este obligat in functie de fiecare locaţie să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, (cu exceptia cazurilor în care aceste taxe s-au achitat la Turoperator), etc., fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Turoperator.

  Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Turoperator (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament, etc), în vederea acordării serviciilor turistice.

  În cazul în care pachetul turistic include transport cu avionul turistul se obligă să respecte toate regulile impuse de compania aeriană pe durata zborului. În cazul în care compania aeriană nu stabileşte alte limite, greutatea maximă a bagajelor este de 20 kg + 5 kg bagaj de mână.

  Turoperatorul este exonerat de răspundere, valabilitatea şi clauzele Contractului de călătorie nu sunt afectate în cazul unei eventuale modificări de orar de zbor impus de companiile aerieni, datorită căruia ora decolării se decalează de la o zi calendaristică la alta.

  Turistul răspunde pentru siguranţa  propriilor bagaje.

  Renunţări, penalizări, despăgubiri

 În cazul în care turistul nu achită integral contravaloarea pachetului de servicii turistice contractat, până la data scrisă în contract sau renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Turoperatorul penalizări după cum urmează:

a) 30 EUR/pers din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 40 de zile calendaristice înainte de data plecării;

b) 30% din pretul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 39-35 de zile înainte de data plecării;

c) 60% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 34-16 de zile înainte de data plecării;

d) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.

e) În cazul în care oferta turistică are prevăzute alte condiţii de Renunţări, penalizări, despăgubiri faţă de cele din contract (cap V, pct. 1 a,b,c) atunci acestea devin valabile pentru pachetul de servicii contractat.

  În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viză de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Turoperatorul prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia, respectiv se vor aplica penalizarile aferente renunţării contractului.

  În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

  Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.

  Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Turoperatorul la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

  Turoperatorul va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

  Modificarea contractului la solicitarea turistului, altele decât cele prevăzute special în prezentul contract şi care presupun anularea contractului, se taxează cu 25 Euro/persoană.

  Reclamaţii

  În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce va fi predată reprezentantului Turoperatorului, iar în cazul în care nu există responsabil/reprezentant local, directorului hotelului, directorului restaurantului sau recepţionerei, iar aceştia vor intocmi la faţa locului un proces verbal de constatare.

  Atât Turoperator, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Turoperatorul o reclamaţie în scris alături de procesul verbal încheiat,  în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la încheierea călătoriei, Turoperatorul urmând ca, în termen de 20 zile calendaristice, să comunice turistului în scris răspunsul la sesizare.

  În cazul în care turistul nu respectă termenul şi condiţiile prevăzute pentru depunerea reclamaţiei scrise şi a procesului verbal de constatare, Turoperatorul nu este răspunzătoare să plătească despăgubiri.

  Asigurări

  Turoperatorul recomandă, Turistului de a încheia asigurarea medicală de călătorie, care este valabilă pe perioada desfăşurării serviciilor turistice,  în acest caz sunt valabile condiţiile asiguratorului.

  Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, după caz;

programul turistic, bonul de comandă şi informaţiile/condiţiile aferente  în cazul acţiunilor turistice.

  Condiţii de călătorie

  În funcţie de destinaţie, turiştii trebuie să posede paşaport sau carte de identitate. Documentele trebuie să fie valabile minim 6 luni de la data întoarcerii;

  Minorii care călătoresc doar cu unul dintre părinţi, vor trebuie să prezinte la vamă acordul notarial al părintelui care nu însoţeste minorul;

  Minorii care călătoresc neînsoţiţi de nici unul dintre părinţi, vor trebui să prezinte la vamă acordul notarial al ambilor părinti, copie după paşaport/carte de identitate iar adultul însoţitor trebuie să prezinte cazierul judiciar. Mai multe informaţii pe http://www.politiadefrontiera.ro  

Dispoziţii finale

  Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului Nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

  Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

 

  Matei Gabriela Roxana PFA                                                                             Turist,

        Reprezentant,                                                  Am primit un exemplar al actualului contract.    (semnatură şi ştampilă)                                                                               Semnatură turist      

Informații și înscrieri :

 

 

"Pelerinaje  Gabriela" - Persoană de contact:  Gabriela Matei

Mobil: 0742 754 421 sau  0752 757 094

Tel: 0364 412 388

E-mail: pelerinaje.gabriela@yahoo.com

 

Formular de contact:

Message réceptionné !

Logo transparent.png